Turin.lt – Kelionių ir Laisvalaikio organizatoriusTurin.lt – Kelionių ir Laisvalaikio organizatorius
Pamiršote slaptažodį?

Privatumo sąlygos

Privatumo sąlygos

I. SĄVOKOS:

 1. Svetainė – internetinis kelionių ir pramogų pasiūlymų portalas turin.lt, kuris yra pasiekiamas internetiniu adresu – turin.lt
 2. TURIN .LT – UAB “PAŽINK TĖVYNE”, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 303259908, registruotos buveinės adresas – Kalvarijos g. 80 a, Kaunas, biuro adresas – Lazdijų g. 20 Kaunas, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre, el. pašto adresas – info@turin.lt, telefono numeris +370 63606061;
 3. Naudotojas – bet kuris neprisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo), kuris naudojasi Svetaine;
 4. Paslaugos – TURIN.LT Svetainėje siūlomos kelionų/ekskursijų ir pramogų paslaugos, kurios gali būti nuolatos atnaujinamos, papildomos ar keičiamos Svetainėje, ir visada sąvoka Paslaugos apims visas tokias paslaugas, nurodytas Svetainėje;
 5. Paskyra – turin.lt nuoroda atitinkamame internetiniame puslapyje;
 6. Partneriai – yra laikomi tokie juridiniai ir fiziniai asmenys, su kuriais Turin.lt bendradarbiauja teikdamas Paslaugas Svetainėje.
 7. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje;
 8. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;
 9. Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, įskaitant Partnerius;
 10. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine;
 11. Įstatymas – LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
 12. Bendrieji reikalavimai – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12d.  įsakymas Nr. 1T-17(1.12) „Dėl bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“;
 13. Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo;
 14. IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Svetainės Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos asmeniui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Naudotojui naudojantis Svetaine, bei užsakant Svetainėje teikiamas Paslaugas.
 2. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės Naudotojų Asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo.
 3. Naudotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, užsisakydami atitinkamas Paslaugas. Su šiuo Svetainės dokumentu galima susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje, taip pat jį galima atsispausdinti iš pačios Svetainės. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Naudotojai visuomet informuojami Svetainėje.
 4. Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai turin.lt gauna Asmens duomenis dėl to, kad Naudotojas užsisako ir/ar įgyja per Svetainę Paslaugas. Naudotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad jiems užsisakius Paslaugas, kurias teikia Turin.lt Partneriai, jų Asmens duomenų apsaugai papildomai gali būti taikomos Partnerių Privatumo politikos, už kurias turin.lt neatsako. Taip pat Mturin.lt norėtų atkreipti dėmesį, kad Svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad turin.lt nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ir/ar jų naudojamus privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant kokią nors informaciją apie save Naudotojas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklalapio taisyklėmis, privatumo politika ir kitais dokumentais.

III. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS

 1. Priklausomai nuo Naudotojo užsakomų konkrečių Paslaugų pobūdžio yra renkami ir saugomi šie Asmens duomenys – vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, IP adresas, įsigytų paslaugų dokumento numeris ir data, paslaugų pasirinkimas, kliento identifikatorius (kurį sistema priskiria klientui).

IV. ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO TIKSLAI:

 1. Turin.lt naudoja Asmens duomenis šiais tikslais:
  1. 1.1. Svetainės Paslaugų užsakymo tikslais. Norėdami užsisakyti Svetainėje siūlomas Paslaugas Naudotojas turi pateikti Asmens duomenis tiek, kiek reikia konkrečiai Paslaugai užsakyti.
  2. 1.2. Efektyvaus su kelionėmis susijusių Paslaugų siūlomų Svetainėje teikimo tikslais. Turin.lt rūpinasi, jog Svetainėje siūlomos Paslaugos, bei jų užsakymas būtų efektyvus, taip pat kad būtų galima išvengti asmens tapatybės vagystės atvejų.
  3. 1.3. Norint užtikrinti nuolatinį Svetainės Paslaugų tobulinimą ir vystymą, bei pateikti Naudotojui kuo geresnius Paslaugų pasiūlymus Turin.lt turi teisę naudoti Asmens duomenis ir rinkodaros tikslais, kai Naudotojas išreiškia savo sutikimą (pvz. pažymint atitinkamą laukelį varnele, užsisakius naujienlaiškį ir kt.).
 2. Tiesioginės rinkodaros tikslais Turin.lt renka šiuos asmens duomenis: asmens vardą, elektroninį paštą. Sutikimas, kad Asmens duomenys būtų naudojami rinkodaros tikslais, išreiškiamas pažymint atitinkamą laukelį varnele.
 3. Visi asmens duomenys renkami tiesioginės rinkodaros ir kitais tikslais atitinka Įstatymo ir Bendrųjų reikalavimų nuostatas.
 4. Naudotojas bet kada gali atšaukti šį savo sutikimą atsiųsdamas elektroninį laišką Svetainės administratoriui info@turin.lt
 5. Administruodamas Svetainę ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Svetainės administratorius gali naudoti Naudotojų IP adresus.

V. PASKYROS

 1. Turin.lt Paskyros yra nuorodos tam tikruose internetiniuose puslapiuose, kuriuose gali būti talpinama ta pati informacija, kaip ir Svetainėje, nes Turin.lt yra tiek Svetainės, tiek Paskyrų valdytojas. Svetainės Paskyrų naudotojams taikoma to internetinio puslapio, kuriame yra Turin.lt Paskyra, Privatumo politika ir to puslapio taisyklės, taip pat ši Privatumo politika ir kitos Svetainėje publikuojamos Turin.lt taikytinos taisyklės.
 2. Turin.lt turi Paskyras šiuose internetiniuose puslapiuose:
  1. 2.1.Turin.lt ( socialinis tinklas Facebook);

VI. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

 1. Turin.lt informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims esantiems tiek Lietuvos Respublikoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:
  1. 1.1. jei yra Naudotojo sutikimas;
  2. 1.2. teikiant Svetainėje siūlomas Paslaugas – Partneriams arba įgaliotiems tretiesiems asmenims, kurie tvarko Asmens duomenis Turin.lt pavedimu šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, pavyzdžiui, mokėjimų atlikimas, Paslaugų užsakymas ir pan.;
  3. 1.3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
  4. 1.4. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
 2. Naudotojo Asmens duomenys yra teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems Asmens duomenų gavėjams tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo Politikoje.

VII. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS

 1. Naudotojas suteikia teisę Turin.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Naudotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Svetainės dokumentuose. Naudotojas turi teisę atšaukti savo leidimą Turin.lt rinkti, valdyti ir tvarkyti jo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti rinkti, tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti jo profilį. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Naudotojas Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį.Turin.lt iš Naudotojo gavęs tokį pranešimą nedelsiant sustabdo to Asmens duomenų tvarkymą, tačiau tai nereiškia, kad Turin.lt turi ištrinti/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi pagrindą juos saugoti.
 2. Naudotojas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis. Siekdami sužinoti, kokius asmens duomenis Turin.lt surinko ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, Naudotojas turi iš anksto kreiptis į Turin.lt el. pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. Turin.lt įgyvendina Naudotojo teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis per 30 kalendorinių dienų nuo Naudotojo prašymo gavimo.
 3. Jeigu susipažinę su savo Asmens duomenimis Naudotojas nustato, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis į Turin.lt elektroniniu pašto adresu prašydami ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo Asmens duomenis patvirtinančius dokumentus. Turin.lt įgyvendina Naudotojo teisę sustabdyti asmens duomenų tvarkymą (arba asmens duomenis sunaikinti) per 5 darbo dienas nuo Naudotojo prašymo gavimo.
 4. Turin.lt  Asmens duomenis saugo 10 (dešimt) metų nuo jų pateikimo, išskyrus, jei šioje Privatumo politikoje yra numatytas kitoks saugojimo terminas.
 5. Naudotojas iš anksto sutinka, kad jo duomenis Turin.lt turi teisę laikyti neterminuotai, jeigu jo duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, jeigu Turin.lt yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Naudotoju, ar jeigu Turin.lt yra pastebėjęs atitinkamo Naudotojo padarytus Privatumo politikos ir/ar Svetainėje esančių taisyklių pažeidimus ar esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.
 6. Įgyvendindami aukščiau minėtas teises Naudotojas gali kreiptis į Turin.lt el. paštu info@turin.lt

VIII. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 1. Turin.lt užtikrina, jog Naudotojo pateikiami Asmens duomenys Svetainėje būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atkleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
 2. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Svetainės Naudotojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.
 3. Naudotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Turin.lt.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Ši Privatumo politika galioja nuo 2017 m. gegužės 17 dienos. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus Naudotojai bus informuoti Svetainėje.